niedziela, 28 września 2014

13

13 to nr kolejnego posta, i tytuł bo nie miałam pomysłu na tytuł.
W tygodniu miałam trzy treningi i zauważyłam pewną zależność. Na początku pierwszych dwóch-trzech okrążeń stadionu czyli do 1 km nie mogę się jakoś rozkręcić brakuje mi sił, łydki mnie bolą, normalnie nie wiem o co chodzi, biegnę by za chwilę kilkanaście sekund przemaszerować. Dopiero gdzieś przy czwartym okrążeniu jest lepiej i biegnę dalej już o niebo lepiej się czując. Czy też tak macie albo mieliście?
Jak na razie biegam do 3 km nie jest to tak jak bym chciała ale spokojnie, jeszcze nie przeszła mi ochota, a to chyba dobrze.
cdn...

No. 13 is the next post, and the title because I had no idea of the title.
During the week I had three workouts and noticed a relationship. At the beginning of the first two or three laps of the stadium that is up to 1 km can not miss somehow spin forces, calves hurt me, normally I do not know what's going on, I run to for a moment a few seconds to march. Only somewhere on the fourth lap is better and run more already a lot better the feeling. Or so you have or had?
So far the run up to 3 km is not so as I would like but quietly, not yet crossed my desire, and that's a good thing.
to be continued ...

poniedziałek, 22 września 2014

Zimno! Jesień czy co? Cold! Autumn or what?

Oj zimno się zrobiło, trochę dziś zmarzłam w uszka biegając. Koniecznie czapkę albo jakąś opaskę sprawić dziewiarsko albo zrobić zakupy w Lidlu.
cdn...

Oh cold all of a sudden a little today was cold in the ears while running. Be a hat or a headband to make a knitting or do some shopping at Lidl.
to be continued ...

niedziela, 21 września 2014

Powtórka z rozrywki. / Replay of entertainment.

Tydzień nie należał do mocno udanych, mimo iż we wtorek to nawet wstałam o 5 rano z postanowieniem, że będę biegać ale przeraziła mnie ciemność ! Zatem popołudniową porą  były dwa treningi w środę i w piątek ale kiepsko, oj kiepsko... Dlaczego tak pisze bo przyspieszyłam i zabrakło sił na dodatkowe kółeczko na bieżni. Miałam nadzieję że wrzesień przywitam trzema kilometrami spokojnego biegu. A ty klops 2,30 i sił brak na dalej. Muszę coś z tym zrobić, może to dlatego że trochę moje wsparcie się wysypało, a może że jakoś słonko szybciej zachodzi. Właśnie muszę się dowiedzieć czy na mojej bieżni miejskiej zapalą światła, co by bez potknięć dało się biegać.
Jeszcze jedno czas pomyśleć o czapce i rękawiczka..... w czwartek  Lidl zaprasza na zakupy dla biegaczy, może jak dotrę popołudniu to coś wyszukam dla siebie.
cdn...

Week was not a very successful, even though on Tuesday it even got up at 5 am with the decision that I will run but darkness frightened me! Therefore afternoon season were two training sessions on Wednesday and Friday but bad, oh so bad ... Why do I write accelerated and ran out of power for additional circle on a treadmill. I was hoping that September hello three kilometers smooth running. And you meatloaf 2.30 and forces of more. I need to do something about it, maybe it's because some of my support is spilled, and maybe that somehow there sweetie faster. I just need to know if on my treadmill will light the city of light, what would without glitches could be run.
One more time to think about cap and glove ..... Thursday Lidl invites you to shop for runners, can I get the afternoon as a search for something for yourself.
to be continued ...

poniedziałek, 15 września 2014

Zaproszenie / Invitation


Akcja w moim mieście, nie wiem sama czy dam radę ale może ktoś z Was da radę. Szczegóły TU

The action in my town, I do not know if I can do the same but maybe some of you can handle it. Details here.

niedziela, 14 września 2014

Wrześniowe zmagania / The September struggles

Wrzesień rozpoczęty na dobre, zaś moje bieganie jeszcze nie tak jak bym chciała. Widzę postępy, lepsza kondycja, dłuższe dystanse w krótszym czasie. Bardzo pomocne dla mnie stało się korzystanie przeze mnie z aplikacji endomondo . Przebiegam średni 2,5 km w czasie około 21 minut. W tym tygodniu miałam tylko dwa treningi, czyli o dwa za mało. Problemem było albo raczej  moja wymówką był deszcz i nauka tabliczki mnożenia z moją córką. No cóż trzeba popracować nad motywacją i organizacją czasu by ze wszystkim sobie poradzić. Plan na ten tydzień zrobić na bieżni 3 km i cztery treningi.
cdn...

September started for good, while my running yet not so as I would like. I see progress, better condition, longer distances in less time. Very helpful for me happened to use my application Endomondo. I run an average 2.5 km in about 21 minutes. This week I only had two training sessions, ie two enough. The problem was, or rather, my excuse was raining and learning multiplication tables with my daughter. Well you have to work on motivation and organization of time to deal with these things. The plan for this week to do on a treadmill 3 km and four workouts.
to be continued...

niedziela, 7 września 2014

Witaj wrześniu! / Welcome to September!

Sierpień się skończył a i miesiąc mojego biegania też, wrzesień przywitał mnie trochę deszczowo ale biegam dalej. Treningi na miejskiej bieżni miałam we wtorek, środę i sobotę. Jestem ogromnie zadowolona z tego tygodnia, bo właśnie w środę przebiegłam bez przystanku pięć okrążeń stadionu wow 2 kilometry, super. W sobotę zrobiła sześć okrążeń z czego ostatnie szóste na maksa, siły były i na siódme kółeczko ale córka się niecierpliwiła, więc na tym było koniec. Nowością w treningach jest uczestnictwo mojej 10 letniej córki, którą chcę zachęcić do ruchu na świeżym powietrzu, może nawet zacznie i ona biegać. Bardzo bym chciała by poprawiła sobie kondycję. Mój plan na ten tydzień to zwiększyć czas biegania a co za tym idzie więcej kółeczek, więcej kilometrów, więcej spalonych kalorii..... a zatem do biegu ........
cdn.

August is over and even months of my running too, September greeted me a little rainy but run away. Workouts on the urban treadmill had on Tuesday, Wednesday and Saturday. I am very pleased with this week, because that on Wednesday, I ran without stop five laps of the stadium wow 2 km, great. On Saturday, she did six laps of which last the sixth to the max, and the forces were on the seventh circle but the daughter was getting impatient, so this was the end. New in training is to attend my 10 year old daughter, I want to encourage outdoor activities, maybe it will start and run. I'd love to improve the condition. My plan for this week is to increase the running time and hence more circles, more miles, more calories burned ..... and therefore to run ........
to be continued.